Podpořte naší činnost - klikněte sem.Seminář ABA ve sněmovně s výstavou obrazů

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0 (0 hlasů)

O seminář byl obrovský zájem, sál se zaplnil do posledního místa

 Ve středu 21. února 2016 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konal seminář s mezinárodní účastí na téma „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“, pořádaný Výborem pro zdravotnictví PSP ČR ve spolupráci s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy pod záštitami místopředsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Davida Kasala a předsedy Výboru pro sociální politiku Jaroslava Zavadila, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Všeobecné zdravotní pojišťovny za podpory Nadace Vigo Foundation. U takto významné akce jsme nemohli chybět a přinášíme vám z ní reportáž.

Záštitu nad seminářem převzal poslanec MUDr. David KasalCílem semináře bylo seznámit představitele rezortů financí, práce a sociálních věcí, školství a zdravotnictví, poslance, senátory, odbornou i zainteresovanou veřejnost se stěžejními aspekty Aplikované behaviorální analýzy – jedné z nejúčinnějších terapeutických metod, jejíž výsledky jsou doloženy mnohými studiemi, publikovanými v renomovaných medicínských periodikách. Na semináři vystoupili přední odborníci světového jména v oboru. Viděli jsme prezentace nejnovější vědecké poznatky, základní principy i praktické ukázky terapie ABA s klienty různého věku i míry postižení autismem. Seminář měl za cíl přiblížit situaci v zemi, která je kolébkou ABA – v USA, praxi zavádění ABA v Evropě, nedalekém Slovensku a u nás.

Milena Němcová a Marta Pečeňová dávají poslední instrukce moderátorceVládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) ustavil pracovní skupinu, která se zabývá situací osob s autismem a jejich rodin, vyspecifikovala nejpalčivější oblasti včetně návrhů opatření k jejich stabilizaci a nápravě. Okrajově, částečně řešených ale také dosud zcela neřešených oblastí je mnoho, vzájemně se prolínají a ovlivňují. Nicméně je jisté, že jednou ze zásadních oblastí je právě vzdělávání, a to nejen ve smyslu vzdělávání osob s Poruchami autistického spektra (dále v textu PAS) bez rozdílu věku a míry postižení, ale také jejich okolí, pedagogických pracovníků, terapeutů, lékařů, sociálních pracovníků a celé společnosti.

Posluchači vše pozorně sledovaliMezi akutními oblastmi jsou diagnostika, informovanost, dostupné adekvátní vzdělávání, včasné podchycení projevů signalizujících přítomnost symptomů autismu u dítěte a následně nabídka erudovaných a prověřených terapií - metod, kterými lze efektivně eliminovat nebo zmírnit dopad podstaty postižení PAS nejen na dítě/osobu s PAS, ale také jeho rodinu i celou společnost. V České republice dosud chybí plošně dostupný návazný krok, který by následoval po zjištění projevů autismu u dítěte a který je již v této fázi pro dítě, rodinu i společnost nejefektivnější. Tím krokem je včasná intervence, která podstatně zvýší šance dětí s PAS v dospělém věku na samostatnější až samostatný život.

Viki byl na výstavě věnován pietní koutekPředstava VVZPO – prosadit nastavení základního standardu terapií hrazených z veřejných zdravotních prostředků pro osoby s PAS – které by doplnily zatím jediný krok – diagnostiku PAS, byla na jednání VVZPO podpořena a je výzvou i prostorem univerzitám – pro akreditaci postgraduálních programů, absolventům různých stupňů vzdělání pro nové uplatnění na trhu práce, a současně také vytváří prostor pro uplatnění rodičů. Tato metoda by se mohla stát spolu s Kognitivně behaviorální terapií - KBT nejen základním pilířem terapií hrazených z veřejných prostředků pro děti - rodiny nově diagnostikovaných osob s PAS, ale také pro děti, dospívající či dospělé osoby s PAS té části spektra, pro které se bude jevit jako odpovídající. Seminář měl napomoci získat úvodní představu o možnostech ABA a dále o potřebných krocích, které k naplnění vize dostupné ABA v ČR pro všechny, kteří by ji potřebovali, budou nezbytné.

Zahraniční hosté si měli před začátkem semináře co říciSoučástí semináře byla i prodejní výstava obrazů umělců s Aspergerovým syndromem a dalšími poruchami autistického spektra, organizovaná sdružením Adventor. O obrazy Petry Bobalové, Natálie Ficencové, Lucie Vilímkové, Běly Sýkorové a Petra Hrůzy byl skutečně velký zájem a několik obrazů získalo i své nové majitele. Jeden z obrazů s názvem „Stověžatá“ od Petry Bobalové se stěhoval z výstavy přímo do kanceláře jednoho z přítomných poslanců. V předsálí semináře bylo pietní místo, věnované Viki, která si v loňském roce ve svých dvaceti letech vzala život, protože nenašla pomoc, přestože ji aktivně hledala, a protože nebyl na blízku nikdo, kdo by jí včas podal pomocnou ruku.

Všichni jsou na svých místech a seminář může začítA teď již k programu semináře konkrétněji. Moderátorského mikrofonu se ujala Klára Laurenčíková Šimáčková. V úvodu jsme s komentářem Jany Gandalovičové zhlédli dvacetiminutový film o chlapci s těžkou formou autismu, který si kladl otázku, zda-li je takové dítě odsouzeno k životu v ústavu či má šanci na vlastní život. Poté se ujal slova první zahraniční host z Irska profesorka Karola Dillenburger a přednesla svůj vstup na téma Aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Jako další vystoupil se svým příspěvkem profesor Neil Martin, BCBA-D na téma Studium a certifikace behaviorálních analytiků ve světě. O představení metody ABA širší veřejnosti a se zkušenostmi z Irska se s posluchači podělil další zahraniční host profesor Mickey Keenan.

Profesorka Lorri Unumb svou přednáškou všechny zaujalaJako velmi aktuální téma přišel na řadu vstup dalšího zahraničního hosta z USA. Lorri Unumb, profesorka práv, nás seznámila s reformou zdravotního pojištění osob s PAS ve Spojených Státech. Od našich sousedů nás o roli rodiče v terapii ABA na Slovensku přijela poinformovat Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA. Posledním přednášejícím byl Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., který přinesl informace o přípravě postgraduálního studia ABA v České republice. Závěr nabitého odpoledne byl věnován diskuzi. Podrobný přepis všech přednášek a vstupů bude zpracován a na jeho zveřejnění vás včas upozorníme.

Profily přednášejících

Na řadu přišla se svým příspěvkem i profesorka Karola DillenburgerProfesorka Karola Dillenburger, certifikovaný ABA analytik s nejvyšším dosaženým vzděláním v oboru  (Board Certified Behaviour Analyst-Doctoral: BCBA-D), klinický psycholog (člen Division of Clinical Psychologists, BPS), registrovaný poskytovatel zdravotní péče (HCPC), člen the Higher Education Academy. Je profesorkou a ředitelkou Centra behaviorální analýzy a vzdělání na pedagogické fakultě Queen’s University of Belfast. Účastní se výzkumu v oblasti autismu, vzdělání rodičů a šíření ABA více než 20 let. Široce publikuje v národních a mezinárodních časopisech a často přednáší na mezinárodních konferencích.

Profesor Mickey Keenan má s ABA dlouholeté zkušenostiProfesor Mickey Keenan, člen Britské psychologické společnosti, certifikovaný ABA analytik s nejvyšším dosaženým vzděláním v oboru BCBA-D, člen the Higher Education Academy. Je profesorem behaviorální analýzy katedry psychologie Ulster University a držitelem mnoha ocenění za svoje působení v oblasti pomoci rodinám a dětem s PAS v Irsku, např. a Distinguished Community Fellowship from the University of Ulster, the Award for Promoting Equality of Opportunity from the British Psychological Society, a Personal Achievement Award from the New York State Association for Behavior Analysis, the Award for Public Service to Behavior Analysis from the Society for the Advancement of Behavior Analysis (SABA), the Award for International Dissemination of Behavior Analysis (for the STAMPPP Project; www.stamppp.com) from SABA, and the Michael Hemmingway Award, from the Behavior Analyst Certification Board. Široce publikuje v národních a mezinárodních časopisech. V listopadu roku 2015 se stal prvním neameričanem oceněným největší organizací v USA - Autism speaks – za mimořádnou soustavnou činnost v obhajování ABA terapie pro jedince s autismem.

Profesor Neil Martin je mezinárodně uznávaným odborníkemProf. Neil Martin, BCBA-D, ředitel mezinárodního rozvoje při BACB  (Behavior Analyst Certification Board – výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků), dosud působí v Tizard Centre, University of Kent at Canterbury jako čestný výzkumný pracovník. V letech 2007-2009 působil jako ředitel výzkumu The Treehouse Trust a nezávislý konsultant. Je členem výboru ředitelů UK Society for Behaviour Analysis, členem ABAI (mezinárodní asociace ABA). Je vedoucím přednášejícím profesorem postgraduálního BACB studijního programu v Rumunsku, Chorvatsku, Portugalsku a Indii, dále přednáší v IESCUM (Evropský institut pro studium lidského chování), Parma, v Itálii. Je autorem mnoha článků, publikací, e-learningových materiálů. Pravidelně vystupuje na mezinárodních ABA konferencích jako hlavní přednášející.

Mgr. Zuzana Maštenová se v současné době věnuje terapiím na SlovenskuMgr. Zuzana Maštenová, BCBA ukončila v roce 2004 pětileté studium psychologie, v roce 2010 studium Aplikované behaviorální analýzy na UNT (University of North Texas) a v současné době má ukončen proces certifikace BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracuje pod vedením certifikovaných analytiků v Irsku, Skotsku, Anglii a od roku 2011 se na Slovensku věnuje vedení domácích programů, tréninku rodičů a terapeutů, pravidelně organizuje vzdělávací workshopy pro rodiče i odborníky.
 
Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. vystoupil na semináři za Českou republikuDoc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. působí jako vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání a proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro strategii a internacionalizaci. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání a sociální participaci osob se zdravotním postižením. Doc. Pančocha rovněž garantuje výuku metodologie a statistiky u studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika a vyučuje v rámci studijního oboru Speciální andragogika.
 
Profesorka Lorri Unumb má bohaté praktické zkušenosti s ABALorri Unumb - profesorka práv, matka 3 dětí, z nichž nejstarší syn má diagnózu PAS. V roce 2005 coby profesorka práv na Charleston School of Law napsala průlomový zákon známý jako "Ryan´s Law" , který byl schválen v Jižní Karolíně v r. 2007. Tímto zákonem se stala ABA terapie pro děti s PAS hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Přijetí zákona se stalo impulsem pro národní hnutí směrem k reformě hrazení ABA terapie. Od roku 2008 pracuje pro neziskovou organizaci Autism speaks na pozici více prezidentky pro státní záležitosti a dále tak pracuje ve prospěch jedinců s PAS. Ze své pozice mnohokrát v řadě zemí unie i mimo ní svědčila pro přijetí podobných zákonů ve prospěch dětí s PAS. Za svoji činnost byla oceněna řadou cen - např.: the Jefferson Award for Public Service, "Parent of the Year" award (spolu se svým manželem), Michael Hemingway award. Spolu vydali uznávanou knihu Autismus a právo ("Autism and the Law"). Přednáší na The George Washington University Law school.

 

Výstavu obrazů poeticky dekoroval padající sníh za oknem poslanecké sněmovny Poslanci si o pauzách mezi jednáními chodili obrazy se zájmem prohlížet Obraz Stověžatá našel na výstavě svého nového majitele a zůstane v jedné kanceláři poslanecké sněmovny Michal Roškaňuk s plakátem výstavy před vstupem do přednáškového sálu
Také členové Adventoru pozorně vše sledovali
Maminka Michala Roškaňuka a členka výboru Adventoru Tatiana Kejvalová byla jako vždy důležitou pomocnicí, tentokrát při prodeji obrazů
Rudolf Fischer je novou vítanou posilou Adventoru
Po celé odpoledne bylo účastníkům semináře k dispozici výborné občerstvení

Kalendář akcí