Reintegrační program ReIn

Program je určen dospělým lidem s autismem, kteří se ocitli vlivem své odlišnosti ve složité životní situaci a potřebují pomoci s navázáním na přerušené vzdělání nebo zaměstnání.

Program je určen pro klienty Adventor o. s., přičemž klient:

 Cílovou skupinou jsou dospělí klienti, kteří splňují následující podmínky:

  1. Klient se ocitá v tíživé životní situaci (pracovní uplatnění, škola, bydlení) zapříčiněné symptomy poruch autistického spektra (potíže při komunikaci s okolím, sociálních interakcích atd).
  2. Klient má vůli svou situaci stabilizovat a samostatně se o to prokazatelně snaží (avšak bez úspěchu s ohledem na bod 1).
  3. Klient nemá mentální retardaci a intelektově se nachází minimálně v pásmu průměrné inteligence nebo nad průměrem (efektivita zařazování osob s lehkou mentální retardací je posuzována individuálně).
  4. Klient nemá právně sociální zátěž (trestní stíhání, návykové látky, gamblerství, předluženost, zástavy či jiné smluvní zátěže), výjimky jsou posuzovány individuálně.
  5. Klient nejeví známky sociálně patologického jednání a tudíž je předpoklad, že po úspěšně poskytnuté pomoci nebude třeba další intenzívní péče a klient se sám stabilizuje.

Klient, který vstoupí do programu, absolvuje konzultace a kognitivně pracovní diagnostiku, během nichž jsou zmapovány kvalifikace reálné a potenciální, všechny zjevné přednosti i nedostatky a je sestaven profil včetně historie vzdělání a pracovního uplatnění. Častým handicapem je nedostatečné vzdělání (např. nedokončené střední vzdělání kvůli nedostatečné podpoře nebo neodhalené šikaně), nebo vzdělání, které nekoresponduje s jejich potenciálem.

Následně je vypracován reintegrační plán, který může zahrnovat vzdělání, rekvalifikace a kurzy, pracovní zaměření a služby podporovaného zaměstnávání a případně pomoc při hledání bydlení a stěhování (např. za prací, do méně rizikového nebo méně nákladného bydliště). Všechny služby jsou poskytovány v individuálním rozsahu dle zásady poskytovat ne méně podpory, než klient potřebuje a ne více podpory, než je nutné.

Poté, co se klient smluvně zaváže plán absolvovat, zprostředkováváme příslušné rekvalifikace a kurzy, ve spolupráci s partnery vyhledáváme vhodná pracovní místa, pomáháme klientovi od žádosti po podepsání pracovní smlouvy a pokud klient souhlasí, tak zaměstnavatele seznamujeme s specifiky našeho klienta. Zároveň poskytujeme podporu při odborné pomoci a diagnostice, pokud o ní klient usiluje a v dalších směrech jako jsou související úřední úkony, koordinaci partnerů atd. Úspěšným náběhem je obvykle reintegrace dokončena. Plán bývá na období 2 až max. 6 měsíců podle závažnosti situace nebo na konkrétní cíl, záleží na tom, co má reintegrace kompenzovat. Jakékoli další služby poskytované po ukončení smlouvy jsou poskytnuty mimo program ReIn.

Během tohoto procesu vznikají náklady cca od 1 000,- Kč do 30 000,- Kč. Jde o konzultace, asistenční služby při výše jmenovaných činnostech, náklady na vzdělání, náklady související se změnou bydliště a další související náklady (např. cestovní náklady klienta dojíždějícího na konzultace či kurzy). Na každý plán organizace vyhledá sponzora, který náklady pokryje nejvýše z 90% a nalezením sponzora je vázána realizace plánu. Ve zvláštních případech je hrazeno 100% nákladů - žádosti jsou posuzovány individuálně.

Opakovaná účast v programu je možná, ale ne dříve než 12 měsíců po skončení platnosti předchozího kontraktu a Sdružení si vyhrazuje právo zařazení do programu odložit nebo zamítnout, pokud by na základě vlastního úsudku považovalo uzavření nového kontraktu za předčasné nebo neefektivní.

Pokud máte zájem o využití programu ReIn, napište prosím zprávu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., v předmětu zprávy uveďte název programu „ReIn“ a popište, s čím a proč potřebujete pomoci. Uveďte plné jméno, aktuální adresu a telefon - bez kontaktních údajů nebude poptávka zpracována.